headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 07/08/2020 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 16 — Vu Ðịch giận tái mặt

于 頔 失 色

Vu Ðịch thất sắc

李 勃 懷 疑

Lý Bột hoài nghi

石 鞏 張 弓

Thạch Củng trương cung

禾 山 打 鼓

Hòa Sơn đả cổ

61. — Vu Ðịch giận tái mặt

Tướng công Vu Ðịch hỏi Thiền sư Ðạo Thông ở núi Tử Ngọc: “Thế nào là ngọn gió dữ thổi chiếc thuyền trôi dạt vào cõi nước của quỉ La-sát?”

Sư bảo:

– Kẻ khách Vu Ðịch hỏi việc ấy để làm gì?

Vu Ðịch giận tái mặt.

Xem tiếp...

Bài 15 — Am chủ chẳng đoái tới

Am chủ bất cố

Lương Toại tận tri

Thường thị trịch bút

Thái phó quá nê

57. — Am chủ chẳng đoái tới

Am chủ Tường ở Liên Hoa Phong (nối pháp Lâm Tế) giơ cây gậy lên thị chúng:

– Người xưa đến chỗ này vì sao chẳng chịu trụ?

Chúng không đáp được. Sư tự đáp thay:

– Vì con đường của người khác thì chẳng đắc lực.

Xem tiếp...

Bài 14 — Cửu Phong nắm dây mũi

九 峰 拽 擺

Cửu Phong duệ bãi

保 福 扶 犁

Bảo Phúc phù lê

玄 泰 布 衲

Huyền Thái bố nạp

克 符 紙 衣

Khắc Phù chỉ y

53. — Cửu Phong nắm dây mũi

Ngài Cần Công nói:

– Dương Kì kéo cày, Cửu Phong (nối pháp Trí Môn Tộ) nắm dây mũi.

(Theo: Tăng Bảo truyện, quyển hạ.)

Xem tiếp...

Bài 13 — Ngộ Bản đáp ép giấy

悟 本 紙 撚

Ngộ Bản chỉ nhiên

法 眼 香 匙

Pháp Nhãn hương thi

光 仁 女 子

Quang Nhân nữ tử

玄 則 童 兒

Huyền Tắc đồng nhi

49. — Ngộ Bản đáp ép giấy

Tăng hỏi Thiền sư Ðộng Sơn Thủ Sơ:

– Thế nào là chính pháp nhãn?

Sư đáp:

– Ép giấy không ra dầu.

  • Thủ Sơ nối pháp Vân Môn. Trong truyện Ðộng Sơn Ngộ Bản không có việc ép giấy. (Lời chú của ngài Tuyết Ðường).

(Theo: Hội Nguyên, quyển 15.)

Xem tiếp...

Bài 12 — Hàn Sơn đập xâu cà

寒 山 茄 串

Hàn Sơn gia xuyến

解 脫 粥 篦

Giải Thoát chúc bề

陳 老 蒲 鞋

Trần lão bồ hài

蘊 漉 籬

Bàng Uẩn lộc li

45. — Hàn Sơn đập xâu cà

Ngài Hàn Sơn ở núi Thiên Thai, nhân chúng tăng đang lúc nướng cà, ngài lấy xâu cà đập trên lưng một vị tăng. Tăng xoay đầu lại. Sơn giơ xâu cà hỏi:

– Là cái gì?

Tăng nói:

– Cái gã điên này.

Sơn nói vị tăng đứng bên:

– Ông nghĩ xem y làm phí của tôi ít nhiều muối dấm.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 2.)

Xem tiếp...

Bài 11 — Hành giả bỗng bật cười

行 者 失 笑

Hành giả thất tiếu

陸 亘 合 哭

Lục Hoàn hợp khốc

大 寂 吹 耳

Ðại Tịch suy nhĩ

尊 者 撥 眉

Tôn giả bát my

41. — Hành giả bỗng bật cười

Tuyết Ðậu buổi ban đầu làm Ðiển khách trong thiền hội của ngài Ðại Dương Huyền. Sư cùng khách tăng ban đêm bàn luận lan man về những chuyện xưa nay, bàn đến tắc “Cây bách của Triệu Châu” thì tranh biện sôi nổi. Có một hành giả đứng bên cạnh bỗng bật cười rồi bỏ đi (nối pháp Minh An Tuyền). Sau đó, khách tăng lui ra, Tuyết Ðậu mới gọi hành giả quở trách:

– Trước mặt khách sao ngươi dám cười?

Xem tiếp...

Bài 10 — Kẻ câm rước mời tăng

啞 子 延 僧

Á tử diên tăng

則 天 賜 浴

Tắc Thiên tứ dục

尚 書 打 毬

Thượng thư đả cầu

大 夫 雙 陸

Ðại phu song lục

37. — Kẻ câm rước mời tăng

Không có chú giải (DG)

38. — Tắc Thiên cho Sư tắm

Ðời Ðường, Hoàng hậu Võ Tắc Thiên thỉnh hai vị, Thiền sư Lão An ở Tụng Sơn thuộc phái thiền Nam tông và Thần Tú thuộc phái thiền Bắc tông vào trong cung cúng dường. Nhân lúc bà sai hai cung nữ hầu hạ hai Sư tắm, bà quan sát chỉ thấy có Lão An vui vẻ tự nhiên. Bà mới khen rằng:

– Nhờ tắm mới biết được bậc Ðại nhân.

(Theo: Sự Uyển.)

Xem tiếp...

Bài 9 — Quán Khê chụp tên gấp

灌 溪 劈 箭

Quán Khê phách tiễn

疎 山 囓 鏃

Sơ Sơn nghiết thốc

天 鉢 花 開

Thiên Bát hoa khai

九 峰 麥 熟

Cửu Phong mạch thục

33. — Quán Khê chụp tên gấp

Thiền sư Quán Khê Chí Nhàn (nối pháp Lâm Tế) ở Ngụy Phủ, nhân có vị Tăng hỏi.

– Từ lâu nghe danh Quán Khê (ao nước trong) đến đây chỉ thấy cái ao bọt bèo!

Sư đáp:

– Ông chỉ thấy cái ao bọt bèo mà chẳng thấy Quán Khê.

Xem tiếp...

Bài 8 — Tam Giác nói lúa đậu

三 角 禾 豆

Tam Giác hòa đậu

南 華 稻 粟

Nam Hoa đạo túc

婆 子 作 齋

Bà tử tác trai

甘 贄設 粥

Cam Chí thiết chúc

29. — Tam Giác nói lúa đậu

Thiền sư Ðức Ân ở Tam Giác Sơn thuộc Ðàm Châu (nối pháp Mã Tổ). Có vị tăng hỏi Sư:

– Thế nào là Tam bảo?

– Lúa, mạch, đậu.

– Học nhân chẳng hiểu.

Xem tiếp...

Bài 7 — Ðiểu Khòa thổi lông (trên) áo

鳥 窠 吹 毛

Ðiểu Khòa xuy mao

龍 潭 滅 燭

Long Ðàm diệt chúc

孚 公 搖 頭

Phu Công diêu đầu

居 士 翹 足

Cư sĩ kiều túc

25. — Ðiểu Khòa thổi lông (trên) áo

Thiền sư Ðiểu Khòa Ðạo Lâm ở Hàng Châu (nối pháp Ðạo Khâm), nhân vì Sư ngồi trên cây, cho nên người thời ấy gọi Sư tên la Ðiểu Khòa Hòa thượng. Sư có một người thị giả tên là Hội Thông. Một hôm, Hội Thông từ giã ra đi. Sư hỏi:

– Nay ngươi đi đâu?

– Ði các nơi để học Phật Pháp.

Xem tiếp...