headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 07/08/2020 - Ngày 18 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

Bài 56 — Trường Khánh đãi lấy vàng

長 慶 淘 金

Trường Khánh đào kim

伏 牛下 書

Phục Ngưu hạ thư

惠 然 透 網

Huệ Nhiên thấu võng

希 運 捋 鬚

Hy Vận loát tu

223. — Trường Khánh đãi lấy vàng

Tăng hỏi Trường Khánh (nối pháp Tuyết Phong):

– Trong số chúng sinh lọc vàng, ai sẽ là người được vàng?

– Người có tài thì được.

Xem tiếp...

Bài 55 — Quốc sư ra kiểu tháp

國 師 塔 樣

Quốc sư tháp dạng

資 福 韈 模

Tư Phúc vạt mô

鹽 官 索 扇

Diêm Quan sách phiến

仰 嶠 呈 珠

Ngưỡng Kiệu trình châu

219. 國 師 塔 樣 — Quốc sư ra kiểu tháp
Quốc sư Huệ Trung ở chùa Quang Trạch tại Tây Kinh hóa duyên (nối pháp Lục Tổ). Sắp đến giờ thị tịch Sư bèn từ giã vua Ðại Tông. Ðại Tông hỏi:
– Sau khi Thầy diệt độ, đệ tử sẽ lấy cái gì để tưởng niệm?

Xem tiếp...

Bài 54 — Lại An con trâu trắng

懶 安 白 牯

Lại An bạch cổ

佛 嶴 花 奴

Phật Úc hoa nô

南 山 鼈 鼻

Nam Sơn miết tỉ

東 海 鯉 魚

Ðông Hải lí ngư

215. — Lại An con trâu trắng

Thiền sư Trường Khánh Ðại An (nối pháp Bách Thượng Hải) ở Phúc Châu hiệu là Lại An, Con nhà họ Trần ở Quận Chi. Sư xuất gia theo học ở núi Hoàng Bá, học tập sách vở luật nghi, thường tự suy nghĩ rằng: “Tuy ta chịu khó, song chưa được nghe lí huyền cực”.

Xem tiếp...

Bài 53 — Phần Dương con sư tử

汾 陽 師 子

Phần Dương sư tử

江 西 馬 駒

Giang Tây mã câu

紫 胡 獰 狗

Tử Hồ nanh cẩu

三 聖 瞎 驢

Tam Thánh hạt lư

211. — Phần Dương con sư tử

Ngài Phần Dương Thiện Châu thượng đường bảo chúng rằng:

– Dưới cửa Phần Dương có con sư tử Tây Hà ngồi xổm trước cửa, chỉ cần có người đến là cắn chết ngay! Vậy có phương tiện gì để vào được cửa Phần Dương, thấy được người Phần Dương? Nếu ai thấy được người Phần Dương mới kham cùng Phật Tổ sánh vai, ai chẳng thấy được người Phần Dương đều là những gã chết đứng.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 11 .)

Xem tiếp...

Bài 52 — Pháp Hoa dự trai tăng

法 華 赴 齋

Pháp Hoa phó trai

德 普 預 祀

Ðức Phổ dự tự

長 沙 猛 虎

Trường Sa mãnh hổ

百 丈 野 狐

Bách Trượng dã hồ

207. — Pháp Hoa dự trai tăng

Pháp Hoa Chí Ngôn đại sĩ vốn là một nhân vật kì dị, chẳng ai biết ngài từ đâu đến. Ban đầu, người ta thấy ngài ở chùa Cảnh Ðức, viện Thất Câu Chi. Tướng lưỡi lạ lùng giống như của Phật, mắt nhìn thẳng không hề nháy, miệng nói lầm thầm mà chẳng ai biết ngài nói gì, tương truyền ngài tụng kinh Pháp Hoa, cho nên lấy đó mà gọi tên.

Xem tiếp...

Bài 51 — Thiền Giám phù hợp sấm

禪 鑒 符 讖

Thiền Giám phù sấm

青 州 應 記

Thanh Châu ứng kí

首 山 綱 要

Thủ Sơn cương yếu

明 安 宗 旨

Minh An tông chỉ

203. — Thiền Giám phù hợp sấm

Không có chú giải (DG)

204. — Thanh Châu ứng huyền kí

Thiền sư Ðầu Tử Nghĩa Thanh (nối pháp Ðại Dương Huyền) là người Bản Xã, con nhà họ Lý, dời về ở núi Ðầu Tử v.v… (Ban đầu lúc khai sơn, ngài Từ Tế có huyền kí: Tháp của ta nếu có màu đỏ là ta tái lai).

Xem tiếp...

Bài 50 — Phần Dương có sáu người

汾 陽 六 人

Phần Dương lục nhân

洞 山 三 子

Ðộng Sơn tam tử

招 慶 煎 茶

Chiêu Khánh tiên trà

雲 巖 拂 地

Vân Nham phất địa

199. — Phần Dương có sáu người

Thiền sư Thiện Chiêu ở viện Thái Tử thuộc Phần Châu. Kẻ tăng người tục trong thiên hạ ngưỡng mộ Sư, chẳng dám gọi tên, cùng bảo Sư là Phần Châu. Gặp lúc cả địa phận Phần Châu bị khổ vì lạnh, Sư bãi giờ tham vấn ban đêm. Có một vị tì kheo lạ chống tích trượng đến bảo Sư rằng:

– Trong hội có sáu vị đại sĩ, vì sao chẳng nói pháp ?

Xem tiếp...

Bài 49 — Ðề-bà cây cờ đỏ

提 婆 赤 幡

Ðề-bà xích phan

玄 沙 白 紙

Huyền Sa bạch chỉ

茂 源 掩 鼻

Mậu Nguyên yểm tỉ

石 霜 咬 齒

Thạch Sương giảo xỉ

195. — Ðề-bà cây cờ đỏ

Tổ thứ 15 là Ðại sư Ca-na Ðề-bà sau khi Ngài đắc pháp liền đi đến thành Ba-liên-phất, tại đây Ngài nghe ngoại đạo tính mưu kế phá Phật pháp đã lâu. Ðại sĩ liền cầm tràng phan đi vào trong chúng ngoại đạo. Tràng phan dài tám thước (2,4m), cán dài trượng hai (3,6m) (ở Ấn Ðộ, người luận nghị thắng, tay cầm cờ đỏ). Ngài đứng yên nơi ấy không dời bước. Ngoại đạo nói:

Xem tiếp...

Bài 48 — Hoàng Bá Vận le lưỡi

黃 蘗 吐 舌

Hoàng Bá thổ thiệt

丹 霞 掩 耳

Ðan Hà yểm nhĩ

龍 牙 行 拳

Long Nha hành quyền

俱 胝 豎 指

Câu Chi thụ chỉ

191. — Hoàng Bá Vận le lưỡi

Ngài Bách Trượng Ðại Trí tham vấn Mã Tổ thêm một lần nữa. Tổ thấy Sư đến bèn dựng phất tử. Bách Trượng nói:

– Tức là cái dụng này hay lìa cái dụng này ?

Xem tiếp...

Bài 47 — Thích Ca duỗi hai chân

能 仁 雙 趺

Năng Nhân song phu

達 磨 隻 履

Ðạt Ma chích lí

盧 能 賣 薪

Lư Năng mại tân

懶 融 負 米

Lại Dung phụ mễ

187. — Thích Ca duỗi hai chân

Śākia là tiếng Ấn Ðộ, Hán âm là Thích Ca, Trung Quốc dịch ý là Năng Nhân, có nghĩa là bậc có năng lực ban phát lòng nhân từ cho chúng sinh.

Xem tiếp...