headertvtc new


   Hôm nay Chủ nhật, 18/11/2018 - Ngày 12 Tháng 10 Năm Mậu Tuất - PL 2562 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

THÔNG BÁO

thiepmoi1
thiepmoi2
thiepmoi4

BBT Kính Thông Báo

Bài 96 — Tuyết Phong qua đỉnh núi

雪 峰 過 嶺

Tuyết Phong quá lĩnh

洛 浦 還 鄉

Lạc Phố hoàn hương

法 遠 繡 毬

Pháp Viễn tú cầu

文 邃 香 囊

Văn Thúy hương nang

383. — Tuyết Phong qua đỉnh núi

Tuyết Phong từ giã Ðộng Sơn ra đi. Sơn hỏi:

– Con đi đâu.

– Con đi qua đỉnh núi.

Xem tiếp...

Bài 95 — Ẩn Phong lộn ngược tịch

隱 峰 倒 化

Ẩn Phong đảo hóa

領 眾 坐 亡

Lĩnh chúng tọa vong

歸 宗 拽 杖

Qui Tông duệ trượng

普 化 踢 床

Phổ Hóa thích sàng

379. — Ẩn Phong lộn ngược tịch

Lúc Thiền sư Ẩn Phong (nối pháp Mã Tổ) sắp thị tịch, Sư hỏi chúng rằng:

– Các nơi khi thiên hóa, hoặc ngồi hoặc nằm là đều ta thường thấy, có người nào đứng chết hay không?

Xem tiếp...

Bài 94 — Thái thú được hết bệnh

太 守 病 痊

Thái thú bệnh thuyên

君 王 臂 落

Quân vương tý lạc

次 公 點 眼

Thứ công điểm nhãn

駙 馬 索 藥

Phò mã sách dược

375. — Thái thú được hết bệnh

Lư Khưu vốn là Thái thú Ðài Châu, gặp khi Khưu ngọa bệnh chẳng thể dậy nổi, có người khuyên:

– Gặp Cao tăng có thể khỏi.

Nhân gặp ngài Phong Can ở Nhạn Ðãng, Can tụng chú vào nước đưa cho Khưu uống. Bệnh Khưu khỏi hẳn.

Xem tiếp...

Bài 93 — Nhảy qua lưng Bất Thác

推 倒 回 頭

Thôi đảo Hồi Ðầu

趯 翻 不 托

Ðịch phiên Bất Thác

道 者 休 休

Ðạo giả hưu hưu

塔 主 莫 莫

Tháp chủ mạc mạc

371. — Ðoan xô ngã Hồi Ðầu

(Xin xem tắc 372)

Xem tiếp...

Bài 92 — Vượn xanh rửa chén bát

白 犬 啣 書

Bạch khuyển hàm thư

青 猿 洗 鉢

Thanh viên tẩy bát

飲 光 坐 禪

Ẩm Quang tọa thiền

布 袋 落 魄

Bố Ðại lạc phách.

367. — Chó cò ngặm lá thư

Xem tắc 368: “Thanh viên tẩy bát”.

(Theo: Hội Nguyên, quyển 3.)

Xem tiếp...

Bài 91 — Triệu Châu cây cầu khỉ

滏 水 蓮 池

Phủ Thủy liên trì

趙 州 略 彴

Triệu Châu lược chước

大 陽 錢 財

Ðại Dương tiền tài

青 平 杓 索

Thanh Bình chước tác

363. — Phủ Thủy cái ao sen

Không có chú giải (DG)

Xem tiếp...

Bài 90 — Thanh Lâm con rắn chết

青 林 死 蛇

Thanh Lâm tử xà

泐 潭 活 雀

Lặc Ðàm hoạt tước

玄 沙 三 病

Huyền Sa tam bệnh

天 平 兩 錯

Thiên Bình lưỡng thác

359. — Thanh Lâm con rắn chết

Tăng hỏi Thiền sư Thanh Lâm Kiền (nối pháp Ðộng Sơn Giới):

– Giữa ngàn nẻo khác nhau, làm sao biết được ngay?

Sư đáp:

– Túc hạ! Sau lưng đeo châu ngọc,

Hư không chứa đựng trăng dặm trời.

Xem tiếp...

Bài 89 — Tuyết Ðậu cầm thanh gươm

雪 竇 按 劍

Tuyết Ðậu án kiếm

韶 山 亞 戈

Thiều Sơn á qua

古 靈 揩 背

Cổ Linh khải bối

從 諗 洗 腳

Tùng Thẩm tẩy cước

355. — Tuyết Ðậu cầm thanh gươm

Khi Ðại sư Tuyết Ðậu Trùng Hiển Minh Giác ở Minh Châu thượng đường, có một vị tăng hỏi:

– Thế nào là kiếm thổi lông (kiếm rất bén)?

– Khổ!

– Có cho học nhân dùng hay không?

Xem tiếp...

Bài 88 — Vân Môn bờ giậu hoa

雲 門 花 欄

Vân Môn hoa lan

六 亘 瓶 鵝

Lục Hoàn bình nga

石 室 蹈 碓

Thạch Thất đạo đôi

天 目 撞 羅

Thiên Mục tràng la

351. — Vân Môn bờ giậu hoa

Tăng hỏi Vân Môn:

– Thế nào là pháp thân thanh tịnh?

Môn đáp:

– Bờ giậu hoa thược dược.

(Theo: Vân Môn lục.)

Xem tiếp...

Bài 87 — An Quốc bẻ đũa bếp

安 國 折

An Quốc chiết trứ

鹿 門 破 鍋

Lộc Môn phá oa

雲 巖 出 糞

Vân Nham xuất phẩn

寂 子 擔 禾

Tịch tử đảm hòa

347. — An Quốc bẻ đũa bếp

Thiền sư Huệ Cầu Tịch Chiếu (nối pháp Huyền Sa) ở viện An Quốc thuộc Phúc Châu (vì Sư là người Trụ trì viện này vào đời thứ hai nên cũng gọi Sư là Trung Tháp) thượng đường nói:

– Ta nuôi các huynh đệ trong thời gian này là vì một nhân duyên đặc biệt muốn nói ra cùng các huynh đệ: Muốn được tinh yếu các ông hãy phát minh đạo lí ở nơi núi sông đất đai, vì đạo lí ấy vốn thường hằng và rốt ráo.

Xem tiếp...