headertvtc new


   Hôm nay Thứ ba, 11/08/2020 - Ngày 22 Tháng 6 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
tvtc2  Mong
LỄ AN VỊ PHẬT TỨ ĐỘNG TÂM Tại TVTL Chánh Giác

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Trí Thường

tstrithuongThiền sư Trí Thường
(Quy Tông)

Lúc còn tại gia không rõ danh tánh và quê quán ở đâu. Người ta chỉ biết Sư đến tham vấn Mã Tổ, được đại ngộ. Sau từ giã Mã Tổ, Sư đi tìm nơi an trụ. Lúc Sư ra đi đồng thời với sư Phổ Nguyện, Trí Kiên...

Sau, Sư an trụ tại chùa Quy Tông, ở Lô Sơn.

Chúng ta thiếu sử liệu trong phần xuất xứ của ngài, chỉ biết từ khi ngài đến pháp hội của Mã đại sư được đại ngộ. Sau đó ngài từ giã thầy tìm nơi yên tĩnh tu hành. Đồng đi với Sư có các ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, Trí Kiên… Về sau, ngài trụ ở chùa Quy Tông, Lô Sơn.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Trí Tạng

tstritangThiền sư Trí Tạng  (Tây Đường)

(735 - 814)


Sư họ Liệu, quê ở Kiền Hóa, xuất gia lúc tám tuổi, hai mươi lăm tuổi thọ giới Cụ túc. Thầy tướng trông thấy Sư, nói: “Thầy cốt cách phi phàm sẽ làm phụ tá cho vị Pháp vương.”

Sư tìm đến tham vấn Mã Tổ, được Mã Tổ chấp nhận chỉ dạy. Sư đồng nhập thất với thiền sư Hoài Hải v.v... cũng đồng được ấn ký.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Huệ Tạng

thiensuhuetang5. Thiền sư Huệ Tạng
(Thạch Củng)

Lúc còn tại gia, Sư chuyên nghề săn bắn, không thích gặp các nhà tu. Một hôm, nhân đuổi bầy nai chạy qua trước am Mã Tổ, gặp Mã Tổ đứng trước.

Chúng ta không biết năm sanh và năm tịch của ngài, người ở đâu, chỉ biết trước khi xuất gia, ngài là một thợ săn, nên không thích gặp những nhà tu hành.

Chữ Củng ở đây được hiểu là một loài hoa. Thạch Củng là hoa đá. Ở những rừng đá có nhiều cục đá ngàn năm tuổi. Dòng thời gian bào mòn, rửa trôi hết lớp vỏ nham thạch bên ngoài, cuối cùng vỡ ra trong đó có hoa đá rất tinh túy.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Ẩn Phong

tsanphong4. Thiền sư Ẩn Phong
(Đặng Ẩn Phong)

Sư họ Đặng, quê ở Thiền Võ, Phước Kiến. Trước Sư đến tham vấn Mã Tổ nhưng chưa nhận được chỗ huyền áo, Sư lại đến Thạch Đầu đôi ba phen vẫn không thấy đạo.

Thiền sư Đặng Ẩn Phong quê ở Thiền Võ - Phước Kiến. Trước ngài đã có lần đến tham vấn Mã đại sư nhưng chưa được vào cửa. Chữ “huyền” tức thâm diệu, chữ “áo” là kín đáo, sâu nhiệm. Chỗ huyền áo là chỗ đạt đạo.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Huệ Hải

tshuehai3. Thiền sư Huệ Hải
(Đại Châu)

Sư họ Châu, quê ở Kiến Châu, theo Hòa thượng Đạo Trí chùa Đạo Vân ở Việt Châu xuất gia học đạo.

Thiền sư Huệ Hải họ Châu, người tỉnh Kiên Châu - Trung Quốc. Trong sử liệu không thấy ghi chép năm sinh năm mất, cũng không biết xuất gia lúc bao nhiêu tuổi. Chỉ biết Ngài theo Hòa thượng Đạo Trí ở Việt Châu cạo tóc cầu đạo. Chắc lúc đó cũng lớn tuổi rồi, ít nhất khoảng hai mươi.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Phổ Nguyện

thiensunamtuyen2. Thiền sư Phổ Nguyện
Nam Tuyền (748 - 834)

Sư họ Vương, quê ở Tân Trịnh, Trịnh Châu. Đời Đường niên hiệu Chí Đức thứ hai (758 TL), Sư theo Thiền sư Đại Huệ ở núi Đại Ngung xuất gia học đạo. Năm 30 tuổi, Sư lên núi Cao Nhạc thọ giới Cụ túc. Lúc đầu, Sư học tập Tướng tông và Luật tông, kế tìm đến các nơi giảng Kinh Luận thọ học. Sư đã học được kinh Lăng-già, Hoa Nghiêm, Trung Luận, Bách Luận...

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Hoài Hải

tshoaihai1. Thiền sư Hoài Hải
(Bách Trượng) (724 – 814)

Sư họ Vương, quê ở Trường Lạc, Phước Châu. Lúc bé theo mẹ đi chùa lễ Phật, Sư chỉ tượng Phật hỏi mẹ: - Đây là gì? Mẹ bảo: - Phật. Sư nói: - Hình dung không khác với người, con sau cũng sẽ làm Phật. Sư xuất gia vào thuở bé và hằng chuyên cần tu học giới định tuệ.

Sau, Sư đến tham học với Mã Tổ (Đạo Nhất) được làm thị giả. Mỗi khi thí chủ đem trai phạn đến, Sư vừa giở lồng bàn ra, Mã Tổ liền cầm nửa cái bánh chỉ chúng hỏi: “Đây là gì?” Như thế mãi đến ba năm.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Bảo Thông

tsbaothong12. Thiền sư Bảo Thông
(Đại Điên)

Không biết quê quán và tên tộc của Sư. Chỉ biết buổi đầu Sư đến tham vấn Thạch Đầu. Thạch Đầu hỏi:

- Cái gì là tâm ngươi?

Sư thưa:

- Nói năng là tâm.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Đạo Ngộ

tsdaongo11. Thiền sư Đạo Ngộ  (Thiên Hoàng Tự)([1])
(747 - 806)

Sư họ Trương, quê ở Đông Dương, Vụ Châu. Lúc còn nhỏ, Sư dung nghi thù đặc, không học mà biết.

Ngài Đạo Ngộ lúc còn nhỏ không học mà biết, thường những vị thánh tăng hay Bồ-tát tái lai hoặc thần đồng mới có khả năng như vậy. Đời trước công phu đã đầy đủ nên đời này vừa gợi đến liền thành tựu. Cho nên người tu thường nguyện đời đời sanh ra gặp Phật pháp, nương nơi trí tuệ Bát-nhã của mình tu hành cho đến ngày thành Phật.

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Thiên Nhiên (Đơn Hà)

tsdonha10. Thiền sư Thiên Nhiên (Đơn Hà)

(738 - 824)

Không biết Sư quê quán ở đâu, chỉ biết Sư trước học Nho đi vào Trường An ứng thí, dừng nghỉ ở nhà trọ, chợt mộng thấy hào quang trắng đầy nhà. Người chiêm mộng đoán: “Điềm hiểu Không”. Gặp một thiền khách hỏi:
- Nhân giả đi đâu?

Xem tiếp...

HÀNH TRẠNG THIỀN SƯ TRUNG HOA: Thiền sư Duy Nghiễm (Dược Sơn)

tsduocson Thiền sư Duy Nghiễm (Dược Sơn)
(751 – 834)

Sư họ Hàn, quê ở Ráng Châu. Năm 17 tuổi, Sư theo thiền sư Huệ Chiếu ở Tây Sơn - Triều Dương xuất gia. Đời Đường niên hiệu Đại Lịch thứ 8 (774 TL), Sư thọ đại giới nơi luật sư Hy Tháo ở Hoành Nhạc. Sư học thông kinh luận, nghiêm trì giới luật. Một hôm, Sư tự than: “Đại trượng phu phải rời pháp tự tịnh, đâu thể theo việc vụn vặt, làm hạnh áo khăn này.”

Xem tiếp...