headertvtc new


   Hôm nay Thứ hai, 25/01/2021 - Ngày 13 Tháng 12 Năm Canh Tý - PL 2563 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatthanhdao  Mong
Tổ Đình Thiền Viện Thường Chiếu - Một Đóa Sen Của Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ VÔ LƯỢNG THƯƠNG DẠY

meditation1Suốt cả ngày đêm đều ôm câu thoại đầu mà đi mà đứng mà ngồi mà nằm, tâm dường như giẫm lên gai nhọn, không bị tất cả vô minh, ngũ dục tam độc... nuốt sống. Đi đứng ngồi nằm toàn thân là nghi tình, nghi qua, nghi lại, trọn ngày như ngây ngốc, thấy sắc, nghe tiếng, chỉ giữ một tiếng động ấy thôi.

Phần trên ngài Tố Am Điền dạy, tín tâm phải nặng nghi tình mới kết. Ở đây thiền sư Vô Lượng Thương dạy giản dị hơn, khi nghi tình phát khởi thành khối thì đi đứng nằm ngồi dường như chỉ có nghi tình. Lúc đó giống như đi trên mũi nhọn, nghĩa là phải luôn luôn tỉnh. Bằng mọi cách bảo vệ nghi tình không bị suy suyển, không rời một khối. Khối nghi tình đủ đắc lực vỡ ra mới thành tựu.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - ĐẠI SĨ TỐ AM ĐIỀN DẠY CHÚNG

toathien6Gần đây những người dốc chí tham thiền rất ít, vừa tham câu thoại đầu liền bị ma hôn trầm, tán loạn lôi cuốn. Không biết hôn trầm tán loạn với nghi tình chống đối nhau. Tín tâm nặng thì nghi tình nhiều, nghi tình nhiều thì hôn trầm, tán loạn tự mất.

Tựu trung ngài Tố Am Điền chỉ cho chúng ta cách trị hôn tán. Hai bệnh này giống như gọng kìm, luôn sẵn sàng bóp mũi, siết cổ ta bất cứ lúc nào.

Thật sự trước khi ngồi thiền chúng ta đã có chuẩn bị, nhưng vừa lên bồ đoàn là ngủ. Ngủ gà ngủ gật hoặc nghĩ vớ vẩn chuyện này chuyện khác. Như thế là mình đã bị bóp mũi, siết cổ rồi.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ MÔNG SƠN DỊ DẠY CHÚNG

58Tôi năm hai mươi tuổi mới hiểu đạo, đến năm ba mươi hai tuổi đi thưa hỏi mười bảy mười tám vị trưởng lão, thế nào thực hành công phu, đều không ai chỉ ra manh mối. Sau đến tham học với trưởng lão Hoàng Sơn, dạy khán chữ Không. Suốt cả ngày đêm chăm chăm khán nó như mèo rình chuột, như gà ấp trứng, không cho gián đoạn. Khi chưa thấu triệt phải như chuột khoét rương chưa phủng thì không dời chỗ khác.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - SƯ ĐẠI HUỆ CẢO ĐÁP LỜI HỎI

thiensudaihuecaoThời nay có những kẻ tự mắt chưa sáng, chỉ biết dạy người tu tâm như ngây như chết là hết việc. Hoặc dạy người tùy duyên quán xét, mang vọng tình lặng lẽ chiếu soi. Hoặc dạy người việc ấy chớ soi xét... Các bệnh như thế, dụng công phu rất uổng không bao giờ liễu ngộ. Chỉ cần an tâm một chỗ, không việc gì chẳng được, một khi thời tiết nhân duyên đến, tự nhiên xúc chạm liền thấy khắp nơi đều bừng sáng.

Đem tâm thức duyên việc thế gian trần tục của mình, xoay lại để trên lầu Bát-nhã, dù đời này chưa triệt ngộ, nhưng khi chết nhất định không bị ác nghiệp kéo lôi. Kiếp sau, vừa ra đời là được ở trong nhà Bát-nhã, thấy nghe liền được thọ dụng. Việc này quyết định như vậy không thể nghi ngờ.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ DI AM CHÂN DẠY CHÚNG

thiensudiamTin có mười phần, nghi cũng có mười phần; nghi mười phần, ngộ cũng mười phần. Hãy đem những cái đã nghe đã thấy, biết quấy hiểu lầm, câu hay lời diệu, thiền đạo Phật pháp, tâm cống cao ngã mạn... trong lúc bình sinh trút đổ triệt để. Chỉ để lại công án còn chưa minh liễu, an định tại gót chân, ngồi thẳng xương sống, không phân biệt ngày đêm, liền được quên lửng đông tây nam bắc, tợ hồ như người chết. Tâm tùy cảnh hóa, tự nhiên bên trong quên suy nghĩ, bặt tâm thức, chợt phá vỡ đầu lâu, xưa nay không phải do ai mà được. Bấy giờ đâu không thỏa chí bình sinh sao!

Thiền sư Di Am Chân, Chân là pháp danh, Di Am là nơi ở. Vì kính trọng nên thời nhân gọi tránh đi tên ngài bằng tên địa danh.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ ĐƠNG SƠN DIỄN TIỄN ĐỆ TỬ ĐI HÀNH CƯỚC

thisudongsondienÔng nên ghi hai chữ sinh tử trên trán, xét nét tìm hiểu. Chớ có kết bè, hiệp bọn cười giỡn qua ngày. Lúc Diêm vương đến không thể đem cơm tiền đút lót được. Chớ bảo rằng ta chưa từng nhắc ông.

Nếu thực tập công phu, phải luôn luôn kiểm điểm thường thường xét nét, thế này là chỗ đắc lực, thế kia là chỗ không đắc lực, thế này là chỗ được, thế kia là chỗ mất. Có một bọn vừa lên bồ đoàn liền ngủ gật, đến lúc tỉnh thì tâm tưởng lăng xăng, vừa xuống bồ đoàn là nói chuyện vang rân. Biện đạo như thế đến đức Phật Di-lặc ra đời cũng chưa kết quả.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TỬ TÂM TÂN DẠY TRONG GIỜ TIỂU THAM

thiensututamtanChư thượng tọa! Thân này khó được, Phật pháp khó nghe, chính đời này không lo độ, mong đời nào độ thân này? Các ông thích tham thiền ư? Phải buông bỏ hết. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tứ đại, ngũ uẩn, buông bỏ những nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến nay. Nhìn xuống gót chân mình suy cùng xét tận xem nó là cái gì? Xét qua xét lại, bỗng nhiên tâm hoa phát sáng, chiếu khắp cõi nước mười phương.

Có thể nói được tại tâm, nắm trong tay, mới hay biến quả đất thành vàng ròng, khuấy nước sông làm tô lạc, thật khoái chí thay! Chớ nên cắm đầu trên sách vở, xét lời bàn chữ, nói thiền luận đạo, thiền đạo không có ở trên sách vở. Dù nhớ hết Đại tạng kinh thuộc lòng Bách gia chư tử, cũng chỉ là luận bàn suông chơi, đến khi chết trọn không lợi ích gì.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ VĨNH MINH DIÊN THỌ DẠY

thiensudienthoCửa học đạo không có gì kỳ đặc, chỉ cần gột sạch căn trần và những chủng tử nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến giờ. Các ông nếu tiêu trừ hết tình niệm, đoạn dứt vọng duyên, đối với tất cả ái dục ở thế gian, tâm không động nhiễm như cây đá, dù đạo nhãn chưa sáng, tự nhiên thân tâm an tịnh. Nếu gặp bậc đạo sư chân chánh phải thiết tha thân cận, giả sử tham chưa thấu triệt, học chưa thành tài, một phen tai nghe đạo vị, tạo thành chủng tử đạo trong tàng thức, kiếp kiếp không sa vào ác thú, đời đời không mất thân người, vừa sinh ra một nghe ngàn ngộ.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ ĐẠI NGHĨA DẠY

thiensudainghiaChớ có quên mình với tử tâm,
Bệnh này khó trị thật quá thâm,
Mau mau đề khởi tâm suy xét,
Cần kiếm Tổ sư nghĩa nhiệm mầu.
Lỡ khi ngủ gật, liền trợn mắt,
Xem thử kèo nhà, nó là gì?
Nếu người tịnh tọa chẳng dụng công,
Bao giờ mới được ngộ tâm không ?

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ HUYỀN SA SƯ BỊ DẠY CHÚNG

thiensuhuyensadubiPhàm người học Bát-nhã Bồ-tát phải đủ đại căn cơ, đại trí tuệ mới được. Nếu căn cơ trì độn, phải chuyên cần khổ nhọc, nhẫn nại đêm ngày quên mệt, giống như người đi đưa đám ma mẹ, cần cù cấp bách sẽ có người phụ lực. Ghi tạc trong lòng chuyên tâm thật cứu, ắt có ngày hội ngộ.

Ở đây nói người học Bát-nhã phải là người đại căn cơ mới vào ngõ đại trí tuệ, nếu căn cơ trì độn không thể vào. Chữ độn là tối, chữ trì là chậm, trì độn là chậm tối. Chuyên cần khổ nhọc, nhẫn nại đêm ngày quên mệt, giống như người đưa đám ma mẹ. Đưa ma mẹ thì chắc không còn chuyện gì khác xen vào. Người gắng gổ tu hành, phấn đấu tích cực nhất định sẽ có niềm vui. Từ đó càng tin chánh pháp, càng vững pháp hành.

Xem tiếp...

THIỀN QUAN SÁCH TẤN - THIỀN SƯ TRIỆU CHÂU DẠY

thiensuTrieuChauCác ông chỉ thấu đạt lý tọa thiền, chuyên khán hai ba mươi năm, nếu không hội ngộ chặt đầu lão tăng đi. Lão tăng ngót bốn chục năm chuyên khán không dụng tâm tạp loạn, trừ hai thời cơm cháo mới tạp dụng tâm.

Ngài Triệu Châu có hiệu Tùng Thẩm, là một vị thiền sư nổi tiếng và có tuổi thọ rất cao, trăm hai chục tuổi. Có một điểm đặc biệt nơi Ngài, chúng ta học hoài mà làm theo không nổi. Đó là trong suốt mười hai thời dụng công tu hành, không bị vọng tưởng dẫn đi đâu hết, chỉ trừ hai thời cơm cháo. Hai thời này khởi tâm là vì hồi hướng cho chúng sinh, chứ không phải tâm lăng xăng điên đảo như chúng ta. Như thế xuyên suốt bốn chục năm, không chút tạp loạn.

Xem tiếp...