headertvtc new


   Hôm nay Thứ sáu, 20/05/2022 - Ngày 20 Tháng 4 Năm Nhâm Dần - PL 2565 “Tinh cần giữa phóng dật, Tỉnh thức giữa quần mê, Người trí như ngựa phi, Bỏ sau con ngựa hèn”. - (Pháp cú kệ 29, HT.Thích Minh Châu dịch)
Phatdan2022  Mong
Trang nghiêm Lễ Bế mạc - Đại giới đàn Thiện Hoa

THIỀN- CON ĐƯỜNG THỂ NGHIỆM CHÂN LÝ

 I- THIỀN LÀ GÌ  ?

Thiền, nói đủ là Thiền-na, Trung Hoa dịch là tĩnh lự; nghĩa là lặng lẽ những lo nghĩ lăng xăng, hay cũng dịch làđịnh tuệ đẳng trì, tức tâm lặng và sáng đầy đủ. Tuy nhiên đó chỉ làđịnh nghĩa theo danh từ, phương tiện mà giải thích cho người tạm hiểu, xét trên lý thật thìđó chưa phải là bản thân của Thiền.

Xem tiếp...

TUYỆT QUÁN LUẬN

     
       Thô là câu hỏi.
       Duyên Môn xin quyết.
       Chú là lời Đáp,
       Nhập Lý trừ nghi,
       Đó gọi là Tuyệt Quán Luận.
    


 

Ý Nghĩa Tùy Duyên

 Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với quí Phật tử về đề tài "Ý nghĩa tùy duyên". Ý nghĩa này rất sâu xa không phải tầm thường, và lâu nay nó cũng đã bị lạm dụng nhiều.

Về ý nghĩa tùy duyên, thì đây là một chỗ sống, không phải là chỗ lý luận hay chỗ bắt chước, bởi vì khi chúng ta bắt chước thì nó không còn là tùy duyên nữa, bởi khi bắt chước là nó có cái khuôn rồi. Cho nên ý nghĩa này rất quan trọng mà lâu nay nhiều người lại hiểu lầm rồi cũng dễ lạm dụng nó nữa.

 

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN TÀ KIẾN


Vì tất cả pháp KHÔNG
Các kiến thế gian thường ...
Ở chỗ nào ? lúc nào ?
Ai khởi các kiến ấy ?

 

 

 

Hỏi: - Đã nghe Pháp Đại Thừa phá tà kiến, nay muốn nghe pháp Thanh văn phá tà kiến?

Đáp: - Ngã ở đời quá khứ,
Là Có Không, là không.
Các kiến thế gian thường.
Đều nương đời quá khứ.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN 12 NHÂN DUYÊN


Vì nhân nơi sáu xúc,
Liền sanh khởi ba thọ.
Do vì nhân ba thọ,
Mà sanh ra khát ái.

 

 

 

Hỏi: - Ông dùng pháp Đại thừa nói đạo đệ nhất nghĩa, nay tôi muốn nghe nói pháp Thanh văn vào đạo đệ nhất nghĩa?

Đáp: - Chúng sanh bị si che,
Rồi sau khởi ba hành.
Do vì khởi hành ấy,
Theo hành vào sáu thú.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN NIẾT BÀN


Nếu các pháp chẳng KHÔNG,
Ắt không sanh không diệt.
Gì đoạn? Gì bị diệt?
Mà gọi là niết bàn?

 

 

 

Hỏi: - Nếu tất cả pháp KHÔNG,
Không sanh không diệt thí.
Gì đoạn? Gì bị diệt?
Mà gọi là Niết bàn?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN TỨ ĐẾ


Nếu tất cả đều KHÔNG,
Không sanh cũng không diệt.
Như thế ắt không có,
Pháp bốn Thánh đế ấy.

 

 

 

Hỏi: - Phá bốn thứ điên đảo, thông suốt bốn Thánh đế, được bốn quả Sa môn.
Nếu tất cả đều KHÔNG,
Không sanh cũng không diệt.
Như thế ắt không có,
Pháp bốn Thánh đế ấy.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN ĐIÊN ĐẢO


Sắc, thanh, hương, vị, xúc,
Và pháp là sáu thứ.
Sáu thứ như thế đó,
Là cội gốc ba độc.

 

 

 

Hỏi: - Từ nhớ tưởng phân biệt,
Sanh ra tham sân si.
Điên đảo tình bất tịnh,
Đều từ các duyên sanh.

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN NHƯ LAI


Chẳng ấm chẳng lìa ấm,
Đây kia chẳng (cùng) tồn tại.
Như Lai chẳng có ấm
Chỗ nào có Như Lai ?

Hỏi: - Bậc tôn qúy trong tất cả đời chỉ có Như Lai, Chánh Biến Tri hiệu là Pháp Vương, bậc Nhất Thiết Trí bậc ấy ắt nên có?

Xem tiếp...

Trung luận - QUÁN THÀNH HOẠI

 

        Nếu lìa nơi thành hoại,
   
     Chính cũng không có pháp.
   
     Nếu sẽ lìa nơi pháp,
        Cũng không có thành hoại.

 

 

Hỏi: - Các nhân duyên hòa hợp hiện có quả sanh, phải biết quả ấy từ các duyên hòa hợp mà có?
Đáp:         -  Nếu các duyên hoà hợp,
                    Mà có quả sanh thì,
                    Trong hoà hợp đã có,
                    Đâu cần hoà hợp sanh?

Trung luận - QUÁN NHÂN QUẢ

           Nếu nhân khắp có quả,
           Lại sanh những quả gì?
           Nhân thấy, chẳng thấy quả,
           Cả hai đều chẳng sanh.

Hỏi: - Các nhân duyên hòa hợp hiện có quả sanh, phải biết quả ấy từ các duyên hòa hợp mà có?
Đáp:         -  Nếu các duyên hoà hợp,
                    Mà có quả sanh thì,
                    Trong hoà hợp đã có,
                    Đâu cần hoà hợp sanh?

Xem tiếp...